Kwiecień 17, 2019 Category : Promocje książek

Promocja rozważań Ludmiły Modzelewskiej

Od 2013 r. w wielkopostnym kalendarzu Kaszubów ważne miejsce zajmują drogi krzyżowe na wejherowskiej Kalwarii. Odprawiają je księża z różnych stron Kaszub, a rozważania czytają przedstawiciele oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dziennikarze, działacze społeczni, pisarze, poeci, studenci, parlamentarzyści i samorządowcy. Każde takie modlitewne spotkanie rozpoczyna się mszą z kaszubską Liturgią Słowa w kościele klasztornym.

W tym roku odbyło się ono 12 kwietnia. Po zakończeniu nabożeństwa „na górkach” odprawionego przez ks. Romana Skwiercza, w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie miała miejsce promocja książki Miłota ùkrziżowónô. Rozmiszlania nad Krziżewą Drogą Jezësa. Autorka Ludmiła Modzelewska opowiadała o historii powstania tej publikacji, o najważniejszych inspiracjach, wartości wzorców życia ks. bpa Konstantyna Dominika i bł. S. Alicji Kotowskiej dla współczesnych ludzi, a także o swoich odczuciach w czasie, gdy wierni modlą się za pośrednictwem jej tekstów. Czuję wtedy przede wszystkim wielką odpowiedzialność i zastanawiam się, czy na pewno dobrze to napisałam, dając ludziom okazję do rozmyślania nad swoim życiem – mówiła. Dyrektor MPiMKP w Wejherowie Tomasz Fopke, który będąc koordynatorem kaszubskojęzycznych dróg krzyżowych na Kalwarii zaproponował L. Modzelewskiej napisanie rozważań, podkreślił, że autorka dodaje do tych tekstów dużo kobiecej wrażliwości i gratulował jej literackich oraz teologicznych zdolności. Warto dodać, że L. Modzelewska wykorzystuje także swoją świetną znajomość tradycji kaszubsko-pomorskich oraz osób ważnych dla duchowego rozwoju Pomorza, jak Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, ks. bp Konstantyn Dominik, ks. Janusz Pasierb czy bł. s. Alicja Kotowska, dzięki czemu jej teksty zdają się szczególnie bliskie kaszubskiej społeczności.

Dodatkiem do rozmyślań są nazwiska księży i lektorów czytających rozważania podczas wejherowskich dróg krzyżowych w latach 2013-2018. Ma to wartość historyczną, a jednocześnie pokazuje, że nabożeństwa na Kalwarii stały się wydarzeniem ogólnopolskim. Korektę książki wykonał ojciec autorki Eugeniusz Gołąbek, projekt okładki przygotował wspólnie z Ludmiłą Modzelewską jej mąż Rafał, a autorem wstępu i koordynatorem wydania książki z ramienia MPiMKP był Dariusz Majkowski. Książkę można nabyć w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

dm

 

 

Promòcjô rozmiszlaniów Ludmiłë Mòdzelewsczi

Òd 2013 r. we wiôlgòpòstnym kalãdôrzu Kaszëbów wôżny môl mają krziżewé drodżi na wejrowsczi Kalwarie. Òdprôwiają je ksãża z rozmajitëch strón Kaszëb, a rozwôżania czëtają przedstôwcowie partów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, gazétnicë, spòlëznowi dzejarze, szkólny, pisarze, pòecë, sztudérowie, parlamentarziscë i samòrządôrze. Kòżdé taczé mòdlëtewné zéńdzenié zaczinô sã òd swiãti mszë z kaszëbską Liturgią Słowa w klôsztornym kòscele.

Latos òdbëło sã òno 12 łżëkwiata. Pò zakùńczenim nôbòżeństwa „na górkach” òdprôwionégò przez ks. Roman Skwiercza, w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi òdbëła sã promòcjô ksążczi Miłota ùkrziżowónô. Rozmiszlania nad Krziżewą Drogą Jezësa. Aùtorka Ludmiła Mòdzelewskô òpòwiôdała ò historie pòwstaniô swòjégò dokazu, ò nôwôżniészich pòdskacënkach, pòezje ks. Janusza Stanisława Pasérzba, jaką wëzwëskała w niejednëch rozmiszlaniach, wôrtnoce mòdła żëcô ks. bpa Kònstantina Dominika i bł. sostrë Alicjë Kòtowsczi dlô dzysdniowëch lëdzy, a téż ò swòjich wseczëcach òbczas słëchaniô, jak wiérny mòdlą sã z pòmòcą ji tekstów. Czëjã tedë przede wszëtczim wiôlgą òdpòwiedzalnosc i mëszlã, czë na gwës jem to dobrze napisała, dôwającë lëdzóm leżnosc do namiszleniô sã nad swòjim żëcym – gôdała. Direktór MKPPiM we Wejrowie Tomôsz Fópka, chtëren bãdącë kòòrdinatorã kaszëbskòjãzëkòwëch krziżewëch dróg na Kalwarie zabédowôł L. Mòdzelewsczi pisanié rozmiszlaniów, pòdczorchnął, że aùtorka dodôwô do tëch tekstów wiele swòji białczëny wrazlëwòtë i winszowôł ji lëteracczich i teòlogòwëch spòsobnosców. Wôrt tuwò dodac, że aùtorka wëzwëskiwô swòjã bëlną znajemnotã kaszëbskò-pòmòrsczich tradicjów i lëdzy wôżnëch dlô dëchòwégò rozwiju Pòmòrzô, jak Krësztof Celestin Mrągòwiusz, ks. bp Kònstantin Dominik, ks. Janusz Paserzb abò bł. s. Alicja Kòtowskô, dzãka czemù ji tekstë zdôwają sã òsoblëwie blësczé kaszëbsczi spòlëznie.

Dodôwkã do rozmiszlaniów są nôzwëska ksãżi i czëtającëch rozmiszlania òbczas wejrowsczich krziżewëch drogów w latach 2013-2018. Mô to historiczną wôrtnotã, a równoczasno pòkazywô, że nôbòżeństwa na Kalwarie stałë sã òglowòkaszëbsczim wëdarzenim. Kòrektã ksążczi zrobił tatk aùtorczi Eùgeniusz Gòłąbk, projekt òbkłôdczi przëszëkòwôł wespół z Ludmiłą Mòdzelewską ji chłop Rafôł, a aùtorã wstãpù i kòòrdinatorã wëdaniô pùblikacji ze stronë MKPPiM béł Dark Majkòwsczi. Ksążka je do kùpieniô w sedzbie MKPPiM we Wejrowie.

dm