Styczeń 28, 2020 Category : Konkurs Kompozyt. na kasz. utwór pasyjny na chór
Zdjęcie do newsa VII Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny. Zapraszamy!

VII Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny. Zapraszamy!

REGULAMIN

     VII Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na chóralny utwór pasyjny

do tekstu w języku kaszubskim

 

Organizator:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Partnerzy:

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, Rada Chórów Kaszubskich

Cele:

 1. Promocja języka kaszubskiego poprzez upowszechnianie śpiewu chóralnego.
 2. Popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych muzyki chóralnej, w tym w języku kaszubskim.
 3. Doskonalenie poziomu wykonawczego chórów poprzez pracę nad nowym repertuarem.
 4. Promocja umiejętności i talentu kompozytorskiego oraz pomoc w rozwijaniu osobowości twórczej, kształcenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.
 5. Propagowanie nowych pieśni pasyjnych w języku kaszubskim.

 

Zasady Konkursu:

 1. Komisja oceniająca powołana przez Organizatora będzie brała pod uwagę oryginalne, nigdy wcześniej w żadnej formie nieprezentowane, wykonywane publicznie oraz nagradzane na innym konkursie kompozycje – zgłoszone przez ich Autorów.           
 2.   Oceniane będą kompozycje przeznaczone na 3-4 głosowe chóry mieszane lub jednorodne a cappella do wskazanego przez Organizatora tekstu w języku kaszubskim, którego tłumaczenie na język polski oraz nagranie prawidłowej wymowy kaszubskiej udostępnia Organizator.
 3. Poziom artystyczny utworów konkursowych powinien być dostosowany do możliwości wykonawczych chórów amatorskich.
 4. Należy dać szczególne baczenie na zachowanie właściwej prozodii języka kaszubskiego.
 5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania Pracy Konkursowej w formie PDF wraz z czytelnie wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną Kartą Zgłoszenia (format pdf lub jpg), która znajduje się w załączniku do regulaminu na adres: dm@muzeum.wejherowo.pl
 6. Pracę Konkursową należy opisać wyłącznie PSEUDONIMEM podanym w Karcie Zgłoszenia, bez wskazania Imienia i Nazwiska Autora.
 7. Termin nadsyłania prac upływa 16 marca 2020 roku.
 8. Prace, które wpłyną po terminie lub nie będą opisane zgodnie z Regulaminem nie będą uwzględniane.
 9. Zgłoszone do Konkursu Kompozycje będą oceniane przez profesjonalne Jury, powołane przez Organizatora.
 10. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe. Przewidywana nagroda główna w konkursie wyniesie 2 000 zł brutto.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 marca 2020 r. w kościele św. Wojciecha w Kielnie
            Podczas XIV Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie. Laureaci konkursu mają obowiązek uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród, o czym zostaną poinformowani niezwłocznie po otrzymaniu protokołu Jury konkursu.
 12. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne  i          nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych kompozycji. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z utworów, uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takich osób.
 13. Laureaci konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do konkursu utworów, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym prawo pierwodruku oraz do publikacji internetowej.
 14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne upowszechnianie zgłoszonych utworów w ruchu śpiewaczym.
 15. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Klauzuli informacyjnej stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego regulaminu oraz akceptacją jej treści, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.

 

Kontakt:

Alicja Dampc – Dział Muzyki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel. (58) 672 29 56, e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl

 

VII Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Powiatu Wejherowskiego.

 

KLAUZULA INORMACYJNA                                       

Zał. nr 1

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest         Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Zamkowej 2a, 84-200 Wejherowo. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@muzeum.wejherowo.pl.
 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach merketingowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:                    a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6.   Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu.
 1. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięscy następujące dane:
 1. adres zamieszkania,
 2. data urodzenia,
 3. nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego,
 4. numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).                                                                                 8.    Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych              Osobowych .
 1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania (także w mediach i w internecie) o wynikach konkursu.
 2. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 5. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych wynikające z :
 1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

 

Zał. nr 2

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w Tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie przy ul. Zamkowej 2a, 84-200 Wejherowo, na potrzeby VII Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie ( w tym na stronach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

 

 

 

Pliki do pobrania

Utwory muzyczne