Grudzień 12, 2019 Category : Konferencje i seminaria
Zdjęcie do newsa Naùkòwò ò wëdôwiznach. Naukowo o wydawnictwach

Naùkòwò ò wëdôwiznach. Naukowo o wydawnictwach

W sedzbie najégò Mùzeùm kòl szas. Zómkòwi 2 we Wejrowie w dniu 5 gòdnika òdbëło sã Kaszëbsczé Seminarium, jaczégò témą bëłë „Wëdôwiznowé òficynë Kaszëb. Dzejanié i znaczënk”.

Òstało zaplanowënëch szesc wëstąpieniów, tikającëch sã wëbrónëch wëdôwiznów, co mają w swòjim ùróbkù kaszëbskòjãzëkòwé pùblikacje. Jak pòdczorchnął na wstãpie prof. Daniél Kalinowsczi, meritoriczny czerownik seminarium, béł to pierszi krok w czerënkù ùsadzeniô mònografie kaszëbsczich òficynów.

Pòtkanié zaczãło sã òd przëwitaniô gòscy przez direktora Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie Tomasza Fópczi, a pózni referatowi dzél miôł òtemkłé Andrzéj Bùsler, chtëren gôdôł ò wëdôwiznach Czec, Arkun i Kara Remusa, a przede wszëtczim ò dzejanim prowadzącégò je Wòjcecha Czedrowsczégò. Pòtemù prof. Daniél Kalinowsczi przeczëtôł referat br. Zbigniewa Joskòwsczégò ò brzadze robòtë wëdôwiznów Szos i Rost. Pierszi dzél seminarium skùńcził sã wëstąpienim Aleksandr ë Majkòwsczi z Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù, chtërna òpisała wëdôwiznowé dzejanié wëcmaniznë Kùrier s.c.

Drëdżi part zaczął sã òd prezentacji wëdôwiznë Region. Òpòwiedzała ò ni Béjata Jankòwskô (PA w Słëpskù), chtërna òkróm referatu zaprezentowa téż cziledzesąt òbkłôdków ksążków Regionu. Pózni prof. Kalinowsczi wëgłosył wëstapienié pòd titlã: „Wëdôwcë kaszëbsczi lëteraturë. Céchùnczi do panoramë”. Westrzód wiele pòrësziwónëch przez niegò sprôw bëła m.jin. wëdôwiznowô robòta Jignaca Danielewicza, samizdatë Frãcyszka Sãdzycczégò i wëdôwanié kaszëbsczich ksążków w internece.

Jakò slédnô wëstąpiłã (parłãczącë sã przez skype`a) dr Karolëna Kerlańczik, chtërna kôrbiła ò wëdôwiznowëch dzejaniach Heronima Derdowsczégò w USA.

Òbczas diskùsji, jakô kùńczëła seminarium, czile głosów bëło namienionëch editorsczi rówiznie kaszëbskòjãzëkòwëch pùblikacjów w òstatnëch latach, prôwdzëwòscë zamkłëch w nich infòrmacjów i kòrekce (abò ji felënkù). Pòjawiło sã téż wiele bédënków témów, jaczé mùsz je jesz òbrobic, żebë ùdało sã w przińdnym rokù wëdac mònografiã ò kaszëbsczich wëdôwiznach.

Kòòrdinatorã wëdarzeniô ze starnë Mùzeùm béł Dark Majkòwsczi.

W siedzibie naszego Muzeum przy ul. Zamkowej 2 w Wejherowie w dniu 5 grudnia odbyło się Seminarium Kaszubskie, jakiego tematem były „Oficyny wydawnicze Kaszub. Działalność i znaczenie.”

W programie przewidziano sześć wystąpień, dotyczących wybranych wydawnictw mających w swoim dorobku publikacje kaszubskojęzyczne. Jak zaznaczył na wstępie prof. Daniel Kalinowski, kierownik merytoryczny seminarium, był to pierwszy krok w kierunku stworzenia monografii kaszubskich oficyn.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Tomasza Fopkego, a następnie część referatową otworzył Andrzej Busler, który mówił o wydawnictwach Czec, Arkun i Kara Remusa, a przede wszystkim o działalności prowadzącego je Wojciecha Kiedrowskiego. Następnie prof. Daniel Kalinowski przedstawił efekty pracy wydawnictw Szos i Rost (autorem tekstu na ten temat był nieobecny podczas konferencji z przyczyn zdrowotnych br. Zbigniew Jankowski). Pierwszą część seminarium zakończyło wystąpienie Aleksandry Majkowskiej z Akademii Pomorskiej w Słupsku, która omówiła działalność wydawniczą „Kuriera Bytowskiego”.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na prezentację wydawnictwa Region. Opowiedziała o nim Beata Jankowska (AP w Słupsku), która oprócz referatu zaprezentowała też kilkadziesiąt okładek książek Regionu. Następnie prof. Kalinowski wygłosił wystąpienie zatytułowane: „Wydawcy literatury kaszubskiej. Szkice do panoramy”. Wśród wielu poruszonych przez niego wątków była m.in. działalność wydawnicza Ignacego Danielewicza, samizdaty Franciszka Sędzickiego i wydawanie kaszubskich książek w internecie.

Jako ostatnia wystąpiła (łącząc się z zebranymi za pośrednictwem skype`a) dr Karolina Kierlańczyk, która mówiła o działalności wydawniczej Hieronima Derdowskiego w USA.

Podczas dyskusji zamykającej seminarium wiele uwagi poświęcono m.in. jakości edytorskiej wydawanych w ostatnich latach książek kaszubskojęzycznych, rzetelności zawartych w nich informacji i korekcie (lub jej braku). Pojawiło się także wiele propozycji tematów, które należy jeszcze opracować, aby udało się w przyszłym roku wydać monografię poświęconą kaszubskim wydawnictwom.

 Koordynatorem wydarzenia z ramienia Muzeum był Dariusz Majkowski.

W sedzbie najégò Mùzeùm kòl szas. Zómkòwi 2 we Wejrowie w dniu 5 gòdnika òdbëło sã Kaszëbsczé Seminarium, jaczégò témą bëłë „Wëdôwiznowé òficynë Kaszëb. Dzejanié i znaczënk”.

Òstało zaplanowënëch szesc wëstąpieniów, tikającëch sã wëbrónëch wëdôwiznów, co mają w swòjim ùróbkù kaszëbskòjãzëkòwé pùblikacje. Jak pòdczorchnął na wstãpie prof. Daniél Kalinowsczi, meritoriczny czerownik seminarium, béł to pierszi krok w czerënkù ùsadzeniô mònografie kaszëbsczich òficynów.

Pòtkanié zaczãło sã òd przëwitaniô gòscy przez direktora Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie Tomasza Fópczi, a pózni referatowi dzél miôł òtemkłé Andrzéj Bùsler, chtëren gôdôł ò wëdôwiznach Czec, Arkun i Kara Remusa, a przede wszëtczim ò dzejanim prowadzącégò je Wòjcecha Czedrowsczégò. Pòtemù prof. Daniél Kalinowsczi przeczëtôł referat br. Zbigniewa Joskòwsczégò ò brzadze robòtë wëdôwiznów Szos i Rost. Pierszi dzél seminarium skùńcził sã wëstąpienim Aleksandr ë Majkòwsczi z Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù, chtërna òpisała wëdôwiznowé dzejanié wëcmaniznë Kùrier s.c.

Drëdżi part zaczął sã òd prezentacji wëdôwiznë Region. Òpòwiedzała ò ni Béjata Jankòwskô (PA w Słëpskù), chtërna òkróm referatu zaprezentowa téż cziledzesąt òbkłôdków ksążków Regionu. Pózni prof. Kalinowsczi wëgłosył wëstapienié pòd titlã: „Wëdôwcë kaszëbsczi lëteraturë. Céchùnczi do panoramë”. Westrzód wiele pòrësziwónëch przez niegò sprôw bëła m.jin. wëdôwiznowô robòta Jignaca Danielewicza, samizdatë Frãcyszka Sãdzycczégò i wëdôwanié kaszëbsczich ksążków w internece.

Jakò slédnô wëstąpiłã (parłãczącë sã przez skype`a) dr Karolëna Kerlańczik, chtërna kôrbiła ò wëdôwiznowëch dzejaniach Heronima Derdowsczégò w USA.

Òbczas diskùsji, jakô kùńczëła seminarium, czile głosów bëło namienionëch editorsczi rówiznie kaszëbskòjãzëkòwëch pùblikacjów w òstatnëch latach, prôwdzëwòscë zamkłëch w nich infòrmacjów i kòrekce (abò ji felënkù). Pòjawiło sã téż wiele bédënków témów, jaczé mùsz je jesz òbrobic, żebë ùdało sã w przińdnym rokù wëdac mònografiã ò kaszëbsczich wëdôwiznach.

Kòòrdinatorã wëdarzeniô ze starnë Mùzeùm béł Dark Majkòwsczi.

 

Naukowo o wydawnictwach

W siedzibie naszego Muzeum przy ul. Zamkowej 2 w Wejherowie w dniu 5 grudnia odbyło się Seminarium Kaszubskie, jakiego tematem były „Oficyny wydawnicze Kaszub. Działalność i znaczenie.”

W programie przewidziano sześć wystąpień, dotyczących wybranych wydawnictw mających w swoim dorobku publikacje kaszubskojęzyczne. Jak zaznaczył na wstępie prof. Daniel Kalinowski, kierownik merytoryczny seminarium, był to pierwszy krok w kierunku stworzenia monografii kaszubskich oficyn.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Tomasza Fopkego, a następnie część referatową otworzył Andrzej Busler, który mówił o wydawnictwach Czec, Arkun i Kara Remusa, a przede wszystkim o działalności prowadzącego je Wojciecha Kiedrowskiego. Następnie prof. Daniel Kalinowski przedstawił efekty pracy wydawnictw Szos i Rost (autorem tekstu na ten temat był nieobecny podczas konferencji z przyczyn zdrowotnych br. Zbigniew Jankowski). Pierwszą część seminarium zakończyło wystąpienie Aleksandry Majkowskiej z Akademii Pomorskiej w Słupsku, która omówiła działalność wydawniczą „Kuriera Bytowskiego”.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na prezentację wydawnictwa Region. Opowiedziała o nim Beata Jankowska (AP w Słupsku), która oprócz referatu zaprezentowała też kilkadziesiąt okładek książek Regionu. Następnie prof. Kalinowski wygłosił wystąpienie zatytułowane: „Wydawcy literatury kaszubskiej. Szkice do panoramy”. Wśród wielu poruszonych przez niego wątków była m.in. działalność wydawnicza Ignacego Danielewicza, samizdaty Franciszka Sędzickiego i wydawanie kaszubskich książek w internecie.

Jako ostatnia wystąpiła (łącząc się z zebranymi za pośrednictwem skype`a) dr Karolina Kierlańczyk, która mówiła o działalności wydawniczej Hieronima Derdowskiego w USA.

Podczas dyskusji zamykającej seminarium wiele uwagi poświęcono m.in. jakości edytorskiej wydawanych w ostatnich latach książek kaszubskojęzycznych, rzetelności zawartych w nich informacji i korekcie (lub jej braku). Pojawiło się także wiele propozycji tematów, które należy jeszcze opracować, aby udało się w przyszłym roku wydać monografię poświęconą kaszubskim wydawnictwom.

 Koordynatorem wydarzenia z ramienia Muzeum był Dariusz Majkowski.