Czerwiec 15, 2022 Category : Koncerty
Zdjęcie do newsa Promòcjô „Dokôzów”

Promòcjô „Dokôzów”

Òbczas swòjégò żëcô Benedikt Karczewsczi wëdôł czilenôsce pòeticczich zbiérków i dwa heftë z kaszëbsczima rzeczónkama. Latos, dzãka m.jin. jego sënowi Piotrowi, prof. Tadeùszowi Linknerowi i dr. Krësztofòwi Jażdżewsczémù ùdało sã wëdac ne ùsôdzczi (a téż czile rëchli niepùblikòwónëch) w jedny ksążce pt. „Dokôzë zebróné”.

Promòcjô tego tomù òdbëła sã 25 łżëkwiata w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Pò przëwitanim gòscy przez prowadzącégò zéńdzenié Dariusza Majkòwsczégò wëstąpił Pioter Karczewsczi, chtëren wspòminôł dzejania swòjégò òjca – tak te pòeticczé, jak i zrzeszoné z samòrządową robòtą. Syn pòetë wrãcził egzemplarze „Dokôzów zebrónëch” przedstôwczce wejrowczégò pòwiatu – Starosce dr Gabrielë Lisius i prezydentowi Miasta Wejrowa – Krësztofòwi Hildebrandtowi. Òbëdwa te samòrządë bëłë dobrzińcama wëdaniô promòwóny pùblikacji.

Gabriela Lisius przëbôczëła swòje pòtkania z Benediktã Karczewsczim i jegò robòta dlô kaszëbsczi i pòmòrsczi spòlëznë, a Krësztof Hildebrandt achtnął jegò wiérztë pòdczorchiwającë, że pòeta rozmieje swòjima ùsôdzkama wcygnąc czëtińca w kaszëbsczi swiat.

Wicy ò wiérztach Karczewsczégò rzekł prof. Tadeùsz Linkner, lëteraturoznajôrz i aùtór wiele tekstów namienionëch pòezje tegò ùtwórcë. Gôdôł òn przédno ò kaszëbsczim patriotizmie i religijnoscë, jaczé są nôwôżniészima témama tëch ùsôdzków.

Ùczãstnicë promòcje mòglë téż pòsłëchac czile wiérztów Benedikta Karczewsczégò prezentowónëch przez Agatã Grenwald z wejrowsczégò Mùzeùm. W artisticznym dzélu wëstąpiło karno Nadolanie, chtërno zaspiéwało pôrãnôsce kaszëbsczich dokazów i pòkôzało dwa tuńce: szewca i kòwôla.

Jednym z bëtników promòcje béł Tomôsz Kòcent, chtëren pòsmiertno ùczestnił Benedikta Karczewsczégò w miono Związkù Piłsudczików RP. Na zakùńczenié wiceprzédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Eùgeniusz Prëczkòwsczi przëbôcził robòtã aùtora „Dokôzów zebrónëch” dlô Kaszëb, a òsoblëwie dlô KPZ.

Mùzeòwim kòòrdinatorã tegò wëdarzeniô béł Dark Majkòwsczi.

dm

Òdj. L. Spigarsczi

 

Promocja „Dokôzów”

Podczas swego życia Benedykt Karczewski wydał kilkanaście zbiorów poetyckich i dwa z kaszubskimi przysłowiami. W tym roku, m.in. dzięki staraniom jego syna Piotra i współpracy prof. Tadeusza Linknera oraz dr. Krzysztofa Jażdżewskiego udało się wydać jego utwory (a także kilka wcześniej niepublikowanych) w jednej książce pt. „Dokôzë zebróné”.

Promocja tego tomu odbyła się 25 kwietnia w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Po przywitaniu gości przez prowadzącego spotkanie Dariusza Majkowskiego wystąpił Piotr Karczewski, który wspominał dokonania swojego ojca – zarówno poetyckie, jak i związane z pracą samorządową. Syn poety wręczył egzemplarze „Dokôzów zebrónëch” przedstawicielce powiatu wejherowskiego – Staroście dr Gabrieli Lisius i prezydentowi Miasta Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi. Oba te samorządy były mecenesami wydania promowanej publikacji.

Gabriela Lisius przypomniała swoje spotkania z Benedyktem Karczewskim i jego pracę na rzecz kaszubskiej i pomorskiej społeczności, a Krzysztof Hildebrandt docenił jego wiersze podkreślając, że poeta potrafi swoimi utworami wciągnąć czytelnika w świat kaszubski.

Więcej o wierszach Karczewskiego powiedział prof. Tadeusz Linkner, literaturoznawca i autor wielu tekstów poświęconych poezji tego twórcy. Mówił on przede wszystkim o kaszubskim patriotyzmie i religijności, jakie są najważniejszymi tematami tych wierszy.

Uczestnicy promocji mogli również wysłuchać kilku utworów Benedykta Karczewskiego prezentowanych przez Agatę Grenwald z wejherowskiego Muzeum. W części artystycznej wystapił zespół Nadolanie, który zaśpiewał kilkanaście kaszubskich pieśni i piosenek oraz wykonał dwa tańce: szewca i kowala.

Jednym z uczestników promocji był Tomasz Kocent, który w imieniu Związku Piłsudczyków RP odznaczył pośmiertnie Benedykta Karczewskiego. Na zakończenie wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Eugeniusz Pryczkowski przypomniał pracę autora „Dokôzów zebrónëch” na rzecz Kaszub, a zwłaszcza dla ZKP.

Koordynatorem tego wydarzenia z ramienia Muzeum był Dariusz Majkowski.

dm

Fot. L. Spigarski