Październik 28, 2022 Category : Aktualności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Główna Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Główna Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Klimaszewska.
 • E-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl
 • Telefon: 58 672-29-56

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
 • Adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
  ul. Zamkowa 2A
  84-200 Wejherowo,
 • E-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl
 • Telefon: 58 672-29-56

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wchodzą trzy budynki tj.:

 

 1. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (PAŁAC), 84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2A. (Budynek znajduje się ok 150 m od Ulicy Zamkowej w kierunku parku).

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Zamkowej 2a (główne i boczne).

Do głównego wejścia prowadzą schody, do bocznego wejścia podjazd dla wózków inwalidzkich.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, sale wystawowe i pomieszczenia w piwnicy, na parterze oraz na pierwszym piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w piwnicy.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (nieoznakowane).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 1. Książnica profesora Gerarda Labudy, ul. Zamkowa 2, 84-200 Wejherowo

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zamkowej 2 z poziomu chodnika.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Schody w holu są zabezpieczone bramkami przeciw pożarowymi.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, hol, pomieszczenia wystawowe na każdej kondygnacji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (nieoznakowane).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 1. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Wałowa 14A

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wałowej 14A.

Do wejścia prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma parkingu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.