Maj 17, 2019 Category : Wystawy

Wystawa o Biblii. Tylko do końca maja

Dotknąć historię

9 maja odbył się wernisaż wystawy „Historia Biblii”. Prezentuje ona dzieje powstawania Pisma Świętego po hebrajsku i grecku, a później jego tłumaczeń na narodowe (i nie tylko) języki. Każdy zwiedzający może zobaczyć i dotknąć fragmentów ksiąg Starego Testamentu zapisanych na skórze, pergaminie, kamiennych tablicach... Jest też możliwość wzięcia do rąk replik ksiąg, jakie zmieniały historię świata, jak tzw. Biblia Gutenberga (częścią wystawy jest też wymyślona przez niego prasa drukarska) albo przetłumaczony przez Marcina Lutra na język niemiecki Nowy Testament.

Twórcy wystawy (Fundacja Areopag) przygotowali ją w taki sposób, aby oglądając „Historię Biblii”, zwiedzający mogli jednocześnie poznawać dzieje Europy, północnej Afryki, zachodniej Azji i Ameryk, czyli tych części świata, na jakie Pismo Święte wywarło największy wpływ. Oczywiście najwięcej obiektów jest związanych z historią, tradycją i kulturą Żydów, dla których Biblia była i wciąż jest ważnym elementem życia i narodowej tożsamości.

Część wystawa, jaka jest poświęcona tłumaczeniom, zaczyna się od greckiej Septuaginty i łacińskiej Wulgaty. Zawarty jest tutaj przegląd przekładów i badań Biblii rozpoczętych m.in. przez Jana Wiklifa, Erazma z Rotterdamu, a na podstawie ich pracy trwających najpierw w kościołach reformowanych, a potem i w katolickim. Warto zaznaczyć, że twórcy wystawy kończą ją kaszubskojęzycznym tłumaczeniem Knédżi Wińdzeniô dokonanym przez o. prof. Adama Ryszarda Sikorę.

Oprócz eksponatów związanych bezpośrednio z Biblią,  na wystawie są też takie obiekty, jak gliniana tabliczka z fragmentem eposu o Gilgameszu albo Enuma Elisz – sumeryjskie dzieło o początkach świata i stworzeniu człowieka.

„Historia Biblii” trafiła do naszego Muzeum dzięki współpracy z Fundacją Amor veritatis. Z ramienia MPiMKP jej koordynatorem jest Dariusz Majkowski.

Zapraszamy do oglądania wystawy do 30 maja. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 16 jest możliwość bezpłatnego zwiedzania z przewodnikiem. Zorganizowane grupy prosimy o uprzedni kontakt (tel. 58 736 18 21).

 

Dotknąc historiã

9 maja jesmë mielë wernisaż wëstôwkù „Historiô Biblii”. Prezentëje òn dzeje pòwstôwaniô Swiãtëch Pismionów pò hebrajskù i greckù, a pózni jich tłómaczenia na nôrodné (i nié blós) jãzëczi. Kòżdi òbzérający mòże widzec i dotknąc dzélëczi knégów Stôrégò Testamentu zapisóné na skórze, pergaminie, kamianëch tôflach... Je téż mòżlëwòta wzãcô do rãków replików knégów, jaczi zmieniwałë historiã swiata, jak tpzw. Bibliô Gùtenberga (dzélã wëstôwkù je téż wëmëslonô przez niegò maszina do drëkòwaniô) abò przedolmaczony przez Môrcëna Lutra na niemiecczi jãzëk Nowi Testament. 

Ùtwórcowie wëstôwkù (Fùndacjô Areopag) przërëchtowelë gò na taczi ôrt, żebë òbzérającë „Historiã Biblii”, zwiedzający mòglë równoczasno pòznawac dzeje Eùropë, nordowi Africzi, zôpadny Azje i Amerików, to je tëch dzélów swiata, na jaczi Swiãté Pismiona miałë stolemny cësk. Je wiedzec, że nôwicy òbiektów je sparłãczonëch z historią, tradicją i kùlturą Żëdów, dlô jaczich Bibliô bëła i wcyg je wôżnym partã żëcégò i nôrodny juwernotë.

Dzél wëstôwkù namieniony tłómaczenióm, jaczi zaczinô sã òd grecczi Septuagintë i łacëznowi Wùlgatë, dôwô przezérk badérowaniów nad Biblią i ji przełożënków, jaczé zaczãłë sã òd Jana Wiklifa, Erazma z Rotterdamù, a na spòdlim jich robòtë warałë nôprzód w refòrmòwónëch kòscołach, a pózni i w katolëcczim. Wôrt pòdczorchnąc, że ùtwórcowie wëstôwkù kùńczą gò dokazã ò. prof. Adama Riszarda Sykòrë, a kònkretno skaszëbioną przez niegò Knégą Wińdzeniô.

Òkróm ekspònatów zrzeszonëch prosto z Biblią, na wëstôwkù są téż taczé òbiektë jak glënianô tôfla z wëjimkã dokazu ò Gilgameszu abò Enuma Elisz – sumerijsczi ùsôdzk ò pòczątkach swiata i stwòrzeniu człowieka.

„Historiô Biblii” trafiła do wejrowsczégò Mùzeùm dzãka wespółrobòce z Fùndacją Amor veritatis. Ze starnë Mùzeùm wëstôwkã zajimô sã Dark Majkòwsczi.

Rôczimë do òbzéraniô do 30 maja. Òd pòniedzôłkù do sobòtë w gòdzënach òd 10 do 16 je mòżlëwòta darmòwégò zwiedzaniô z prowadnikã. Zòrganizowóné karna prosymë ò rëchlészi kòntakt (tel. 58 736 18 21).