Czerwiec 08, 2018 Category : Promocje książek

Spotkanie z kaszubskimi literaturoznawcami

Zéńdzenié ze znajôrzama kaszëbsczi lëteraturë

29 maja w sedzbie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie òdbëło sã pòtkanié namienioné kaszëbsczi lëteraturze. Leżnoscą do òbgôdczi na tã témã bëła promòcjô dwùch ksążków: Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdinanda Neureitera, jaką napisała prof. Adela Kùik-Kalinowskô i Kaszëbsczé Vademecum. Kaszëbskô lëteratura. Wëzdrzënë aùtorstwa ji i prof. Daniela Kalinowsczégò.

Òbczas zéńdzeniô lëteraturoznajôrze z Pòmòrsczi Akademie w Słëpskù kôrbilë m.jin. ò tim, jak pòwstôwałë jich ksążczi, ò jiwrach z ùdostanim do nich zdrzódłowëch materiałów, a téż ò swòjim òdniesenim do dokazu Ferdinanda Neureitra Historia literatury kaszubskiej. Òsoblëwie ta slédnô téma baro zaczekawiła ùczãstników zéńdzeniô, westrzód chtërnëch bëlë téż lëdze, jaczi piselë lëstë do aùstriacczégò badérë kaszëbiznë. Stanisłôw Janka wspòminôł, że Neureiter rozmiôł zachãcëc ùtwórców do tegò, żebë nie òprzestelë pisac i pòmôgôł jima ùwierzëc, że jich tekstë są wôrtné. Édmùnd Kamińsczi dodôł, że w lëstach òpùblikòwónëch w ksążce prof. A. Kùik-Kalinowsczi je pòkôzóny sztëczk historii Kaszëb i to nié leno ti lëteracczi.

Prof. D. Kalinowsczi kôrbiącë ò Vademecum pòdczorchnął, że ta nônowszô historiô lëteraturë mògła pòwstac w dzélu téż dzãka Neureitrowi i jegò robòce. Dodôł równak, że òd te czasu pò kaszëbskù pisało i pisze wiele nowëch ùtwórców. Jich ùsôdzczi i krótczé żëcopisë są òpisóné prawie w Kaszëbsczim Vademecum. Kaszëbskô lëteratura. Wëzdrzënë. „Czëtińc naléze tam téż wiele infòrmacji ò ksążkach, jaczi są szerok nieznóné, jak np. dokazë Hùberta Suchecczégò. Wôrtnotą naji ksążczi je téż próba pòdzeleniô aùtorów piszącëch pò II swiatowi wòjnie wedle rozmajitëch kriteriów, przëpasowanié jich do apartnëch lëteracczich żochów” – gôdôł prof. Kalinowsczi.

Na kùńc Ana Dunst z wëdôwiznë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô òpòwiedzała jesz ò editorsczi robòce wkół promòwónëch ksążków.

Òrganizatorama aùtorsczégò pòtkaniô „Historie kaszëbsczi lëteraturë wedle Adelë i Daniela Kalinowsczich” bëlë: Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie a téż Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Zéńdzenié prowadzył Dark Majkòwsczi.

 

 

Spotkanie z kaszubskimi literaturoznawcami

29 maja w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się spotkanie poświęcone literaturze kaszubskiej. Okazją do rozmowy na ten temat była promocja dwóch książek: Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdinanda Neureitera, jaką napisała prof. Adela Kuik-Kalinowska, i Vademecum kaszubskie. Literatura kaszubska. Rekonesans autorstwa jej oraz prof. Daniela Kalinowskiego. Podczas spotkania literaturoznawcy ze Słupska mówili m.in. o tym, jak powstawały ich książki, o problemach z dotarciem do materiałów źródłowych oraz o swoim stosunku do dzieła Ferdinanda Neureitera Historia literatury kaszubskiej. Szczególnie ten ostatni temat bardzo zainteresował uczestników promocji, wśród których były też osoby piszące niegdyś listy do austriackiego badacza kaszubszczyzny. Stanisław Janke wspominał, że Neureiter potrafił zachęcać twórców do tego, aby nie przestawali pisać i pomagał im uwierzyć, że ich teksty są wartościowe. Edmund Kamiński dodał, że w listach opublikowanych w książce prof. A. Kuik-Kalinowskiej został ukazany kawałek historii Kaszub i to nie tylko tej literackiej.

Prof. D. Kalinowski mówiąc o Vademecum podkreślił, że najnowsza historia literatury mogła powstać częściowo również dzięki Neureiterowi i jego pracy. Dodał jednak, że od tego czasu po kaszubsku pisało i nadal pisze wielu nowych twórców. Ich dzieła i krótkie życiorysy prezentuje właśnie Vademecum kaszubskie. Literatura kaszubska. Rekonesans. „Czytelnik znajdzie tam też wiele informacji o książkach, jakie nie są szeroko znane, jak np. utwory Huberta Sucheckiego. Wartością tej książki jest również próba podzielenia autorów piszących po II wojnie światowej według różnych kryteriów, przyporządkowanie ich do poszczególnych prądów literackich” – mówił prof. Kalinowski.

Na zakończenie Anna Dunst z wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego opowiedziała jeszcze o pracy edytorskiej związanej z wydaniem promowanych publikacji.

Organizatorami spotkania autorskiego „Historie literatury kaszubskiej według Adeli i Daniela Kalinowskich” byli: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Spotkanie prowadził Dariusz Majkowski.