Styczeń 27, 2020 Category : Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona
Zdjęcie do newsa XXI Konkurs im. J. Drzeżdżona. Zaproszenie

XXI Konkurs im. J. Drzeżdżona. Zaproszenie

 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza

XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona.

 

Regulamin XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona

  

 

§ 1

Oczekujemy na prace w trzech kategoriach:

 

 1. Opowiadanie lub esej w języku kaszubskim – praca konkursowa nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami;
 2. Utwór poetycki w języku kaszubskim;
 3. Utwór sceniczny w języku kaszubskim.
   
  Wymogi formalne zapisu tekstów: krój czcionki - Times New Roman; rozmiar czcionki - 12; interlinia - 1,5; marginesy - 2,5; wydruk jednostronny.
   
  § 2
  Ten sam twórca może wziąć udział w dwóch kategoriach Konkursu.
   
  § 3
  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do 7 sierpnia 2020r. niepublikowanej wcześniej pracy (prac) w czterech egzemplarzach na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.
  Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.
   
  § 4
  Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem).  W przypadku uczestników, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach Konkursu prosimy aby w każdej edycji posługiwać się innym godłem, w celu zachowania anonimowości.  Aby organizator mógł zidentyfikować Twórców, do pracy należy dołączyć osobną, zaklejoną kopertę, w której ma się znaleźć: w/w godło oraz imię, nazwisko, adres i numer telefonu Autora.
  Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Organizator nie odsyła prac.
   
  § 5
  Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów na okres 3 lat od momentu złożenia pracy, na następujących polach eksploatacji:
  - wydanie drukiem (wersja papierowa i elektroniczna),
  - audiobook,
  - adaptacja muzyczna, filmowa i teatralna,
  - media społecznościowe,
  - w działalności statutowej Muzeum.
  § 6
  Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych.
   
   
   
  § 7
  Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przyjęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
   
  § 8
  Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest na wrzesień br. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl
   
   
   
   
   
   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 672-29-56,
  e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl,  p. Beata Humeniuk-Czech
   
   XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji Powiatu Wejherowskiego
   
    

PRZESŁANIE PRACY KONKURSOWEJ

JEST JEDNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ Z PONIŻSZĄ KLAUZULĄ

ORAZ AKCEPTACJĄ JEJ TREŚCI

 

Zał. nr 1. Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Zamkowej 2a, 84-200 Wejherowo. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@muzeum.wejherowo.pl.

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu.

7. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

a) adres zamieszkania

b) data urodzenia,

c) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,

d) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania (także w mediach i w Internecie) o wynikach konkursu.

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia

powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

Zał. nr 2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Muzeum Piśmiennictwu i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie przy ul Zamkowej 2a, 84-200 Wejherowo, na potrzeby XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona.

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie ( w tym na stronach Muzeum Piśmiennictwu i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

 

Pliki do pobrania