Marzec 10, 2020 Category : Konkurs Kompozytorski na kolędę kaszubską

II Konkurs Kompozytorski na kolędę kaszubską. Zapraszamy!

REGULAMIN

II Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na kolędę kaszubską

Organizator:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

Partnerzy: (organizatorzy II Pomorskiego Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia w Lęborku): Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/ Lębork, Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku, Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła oraz Lęborskie Centrum Kultury FREGATA.

Cele Konkursu:

1.         Popularyzacja języka kaszubskiego poprzez tworzenie nowych utworów w języku          kaszubskim.

2.         Promocja umiejętności i talentów kompozytorskich.

3.         Pomnażanie dorobku kaszubskiej kultury muzycznej.

 

Zasady Konkursu:

 1. Komisja oceniająca, powołana przez Organizatora będzie brać pod uwagę wyłącznie utwory oryginalne, nigdzie wcześniej nie prezentowane, nie wykonywane publicznie i nie nagradzane na innych konkursach, zgłoszone przez ich autorów. Kompozytor może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 utwory.
 2. Oceniane będą kompozycje przeznaczone na głos z akompaniamentem (wystarczy opatrzyć linię melodyczną funkcjami harmonicznymi), do tekstów wskazanych i udostępnionych przez Organizatora, (teksty autorstwa Eugeniusza Pryczkowskiego - w załączniku do Regulaminu).  
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania zgodności akcentów muzycznych z akcentami właściwymi dla języka kaszubskiego – pliki z nagraniem właściwej  wymowy stanowią załącznik do Regulaminu.
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania Pracy Konkursowej w formacie PDF wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia (druk dostępny na stronie internetowej Organizatora) na adres: dm@muzeum.wejherowo.pl  
 5. Pracę Konkursową należy opisać wyłącznie PSEUDONIMEM podanym w Karcie Zgłoszenia, bez wskazania imienia i nazwiska Autora. Dane kontaktowe (imię i nazwisko autora, adres, nr telefonu), zawrzeć należy w korespondencji mailowej.
 6. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2020 roku.
 7. Prace, które wpłyną po terminie lub nie będą opisane zgodnie z Regulaminem nie będą uwzględniane.
 8. Zgłoszone do konkursu kompozycje będą oceniane przez Jury, powołane przez Organizatora.
 9. Przewidywana nagroda główna wyniesie 1000 zł brutto.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2021 roku podczas II Pomorskiego Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia w Lęborku. O przyznaniu nagród i terminie uroczystości zostaną poinformowani niezwłocznie po otrzymaniu protokołu Jury konkursu.  Laureaci konkursu mają obowiązek uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.
 11. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych kompozycji. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z utworów, uczestnik konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takich osób.
 12. Laureaci konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie       zgłoszonych do konkursu utworów, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym prawo pierwodruku.
 13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne upowszechnianie zgłoszonych utworów w ruchu śpiewaczym oraz w celach edukacyjnych przez Organizatora. 
 14. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Klauzuli       informacyjnej stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego regulaminu oraz akceptacją jej treści, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią zał. do niniejszego regulaminu. 
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.

 

 

Kontakt:

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Działu Muzyki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel. (58) 672 29-56, e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl

Pliki do pobrania