Kwiecień 18, 2019 Category : Konkursy

Konkurs kompozytorski na kaszubską piosenkę dla dzieci

REGULAMIN

II Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Renaty Gleinert

na piosenkę (lub pieśń) w języku kaszubskim

Organizator:

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Cele:

1.         Promocja języka kaszubskiego poprzez upowszechnianie piosenek i pieśni w języku       kaszubskim, w tym nowych kompozycji.

2.         Popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych piosenki i pieśni  kaszubskiej.

3.         Promocja umiejętności i talentów kompozytorskich oraz pomoc w rozwijaniu     osobowości twórczej, kształcenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.

 

Zasady Konkursu:

1.         Komisja oceniająca, powołana przez Organizatora będzie brać pod uwagę wyłącznie      utwory oryginalne, nigdzie wcześniej nie prezentowane, nie wykonywane publicznie i    nie nagradzane na innych konkursach, zgłoszone przez ich autorów. Kompozytor      może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 utwory.

2.         Oceniane będą kompozycje przeznaczone do wykonywania przez dzieci na głos z             akompaniamentem (wystarczy opatrzyć linię melodyczną funkcjami harmonicznymi),    do tekstów wskazanych i udostępnionych przez Organizatora, stanowiących plon „II            Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim” (teksty udostępnione w załączniku do Regulaminu).  

3.         Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania zgodności akcentów muzycznych z akcentami właściwymi dla języka kaszubskiego – pliki z nagraniem właściwej         wymowy stanowią załącznik do Regulaminu.

4.         Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania Pracy Konkursowej w formacie  PDF wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia (druk dostępny na stronie internetowej Organizatora) na adres: dm@muzeum.wejherowo.pl

5.         Pracę Konkursową należy opisać wyłącznie PSEUDONIMEM podanym w Karcie          Zgłoszenia, bez wskazania Imienia i Nazwiska Autora. 

6.         Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2019 roku.

7.         Prace, które wpłyną po terminie lub nie będą opisane zgodnie z Regulaminem nie będą uwzględniane.

8.         Zgłoszone do konkursu kompozycje będą oceniane przez Jury, powołane przez Organizatora.

9.         Przewidywana nagroda główna wyniesie 1000 zł brutto.

 

10.       Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu br. podczas XV Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. Laureaci konkursu mają obowiązek uczestnictwa w uroczystości   wręczenia nagród. O przyznaniu nagród i terminie uroczystości zostaną poinformowani niezwłocznie po otrzymaniu protokołu Jury konkursu. 

11.       Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i     nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych kompozycji. W przypadku  wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu          naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z  korzystaniem z utworów, uczestnik konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie    związane z roszczeniami takich osób.

 

12.       Laureaci konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie   zgłoszonych do konkursu utworów, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo   na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym prawo pierwodruku.

 

13.       Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne upowszechnianie zgłoszonych  utworów w ruchu śpiewaczym oraz w celach edukacyjnych przez Organizatora. 

 

14.       Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Klauzuli     informacyjnej stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego regulaminu oraz akceptacją jej treści, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią zał. do niniejszego regulaminu. 

 

15.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.

 

 

Kontakt:

Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować do sekretarza konkursu,
p. Aleksandry Janus – Dział Muzyki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel. (58) 672 29-56, e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl

 

Zał. nr 1 Klauzula informacyjna

1.         Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Zamkowej 2a, 84-200 Wejherowo. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.         Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@muzeum.wejherowo.pl.

3.         Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

4.         Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

5.         Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6.         Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu.

7.         Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

a) adres zamieszkania 

b) data urodzenia,

c) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,

d) numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

8.         Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.         Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu informowania (także w mediach i w internecie) o wynikach konkursu.

10.       Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11.       Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

12.       Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

13.       Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

 

Zał. nr 2

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

  1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Muzeum Piśmiennictwu i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie przy ul Zamkowej 2a, 84-200 Wejherowo, na potrzeby II Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Renaty Gleinert na piosenkę (lub pieśń) w języku kaszubskim.
  2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
  3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
  4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie ( w tym na stronach Muzeum Piśmiennictwu i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, You Tube itp.) oraz zamieszczenie w  materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Teksty konkursowe w języku kaszubskim do wyboru oraz tłumaczenia na polski:

 

Aleksandra Majkowska

Dzecny rok

 

1. Farwné lëstë, pëszné wrzosë,

Z pòla zwiozłé wszëtczé kłosë.

Wiater rëczi: rëk, rëk, rëk,

Nëkóm za nim: nëk, nëk, nëk.

Chwatóm jeséń w swòje rãce,

Wcyg do jigrów czëjã chacë.

Skôczã w plëtach, kòpiã balã,

A do chëczë wrôcóm z żalã.

 

Ref. Jeséń witô – drëchù, drëszkò

Jaż mie ceszi sã serduszkò.

Móm dopiérze òsmë lat

W kòżdim czasu kòchóm swiat.

 

2. Wszãdze biôło, wszãdze zëmno,

Bùten wnet sã robi cemno.

Czas flot nëkô: tik, tak, tik,

Tej na sónczi: szmig, szmig, szmig.

Môłô grzëpa, wiôlgô góra,

To redotë całô fóra!

A w pòdwòrzim snieżélc stoji,

Żódnëch mrozów sã nie bòji.

 

Ref. Zëma witô – drëchù, drëszkò

Jaż mie ceszi sã serduszkò.

Móm dopiérze òsmë lat,

W kòżdim czasu kòchóm swiat.

 

3. W górze ptôszczi, kwiôtczi w dole,

Je zeloné wkół mie pòle.

Deszczik z nieba: kap, kap, kap

A jô w plëtã: chlapù chlap.

Swiatu przëniósł zymk redotã,

Nowé żëcé i miłotã.

Zymk ju czekô i przigòda,

Knôpie, dzéwczã! Czasu szkòda...

 

Ref. Zymk ju witô – drëchù, drëszkò,

Jaż mie ceszi sã serduszkò.

Móm dopiérze òsmë lat,

W kòżdim czasu kòchóm swiat.

 

4. Pëszné wiodro, słuńce grzeje

Hëc sã z nieba wszãdze leje.

Do jezora: chlup, chlup, chlup

Na wanogã: tup, tup, tup.

Kòło, kùlôk, skòk do wòdë,

A pò jigrach zëmné lodë.

Pëszné żëcé w cepłim swiece,

To kòchają wszëtczé dzecë.

 

Ref. Lato witô – drëchù, drëszkò,

Jaż mie ceszi sã serduszkò.

A jô móm ju dzewiãc lat,

W kòżdim czasu kòchóm swiat.

 

 

Aleksandra Majkowska

Dziecięcy rok

 

 

1. Kolorowe liście, piękne wrzosy,

Z pola zwiezione wszystkie kłosy.

Wiatr głośno wieje: rëk, rëk, rëk,

Pędzę za nim: nëk, nëk, nëk.

Chwytam jesień w swoje ręce

Wciąż do zabaw mam chęci.

Skaczę w kałużach, kopię piłkę

I do domu wracam z żalem

 

 

Ref. Jesień wita – kolego, koleżanko

Aż się cieszy me serduszko.

Mam dopiero osiem lat

W każdym czasie kocham świat.

 

 

2. Wszędzie biało, wszędzie zimno,

Na zewnątrz szybko staje się ciemno.

Czas szybko biegnie: tik, tak, tik,

Więc na sanki: szmig, szmig, szmig.

Małe wzgórze, duża góra,

To radości bardzo wiele.

A na podwórzu stoi bałwan

Żadnych mrozów się nie boi.

 

Ref. Zima wita – kolego, koleżanko

Aż się cieszy me serduszko.

Mam dopiero osiem lat

W każdym czasie kocham świat.

 

 

3. W górze ptaszki, kwiatki na dole

Zielone wokół mnie pole.

Deszczyk z nieba: kap, kap, kap

A ja w kałużę: chlapù chlap.

Przyniosła światu radość wiosna

Nowe życie i miłość.

Wiosna już czeka i przygoda,

Chłopaku, dziewczyno, czasu szkoda...

 

Ref. Wiosna wita – kolego, koleżanko

Aż się cieszy me serduszko.

Mam dopiero osiem lat

W każdym czasie kocham świat.

 

 

 

4. Piękna pogoda, słońce grzeje

Upał się z nieba wszedzie leje.

Do jeziora: chlup, chlup, chlup

Na wycieczkę: tup, tup, tup.

Rower, hulajnoga, skok do wody,

A po zabawie zimne lody.

Piękne życie w ciepłym świecie

To kochają wszystkie dzieci.

 

Ref. Lato wita – kolego, koleżanko

Aż się cieszy me serduszko.

A ja mam już dziewięć lat

W każdym czasie kocham świat.

 

Adela Kuik-Kalinowska

Kółkò graniasté je kąsk za casné                                            

 

Kółkò graniasté je dlô nas za casné

më chcemë wiãcy wòlnégò placu miec

żebë sã smiôc i Franka, i Felã brac

i z nima razã sã bëlno zabawiac

w kółeczkò graniasté sztërëkańcasté.

 

Blós òni z nama ju wiãcy nie chcą bëc

jim w głowach jiné mëslë pòdpòwiôdają

bë do kòmpùtra chùtkò gnac, leno grac

w kòsmiczné wòjnë, w rozmajité biôtczi

jaczich ni ma w ksążkach bëlny cotczi.

 

Na czôrny platce jak na fòrtepianie

spòd pôlców czarëją na ekranie

a wiôldżi batman je na pierszim planie

chtëren je heroją ti naszi Hanë

a jinëch knôpów ùwôżô za cepów.

 

Czë padô deszcz, czë słuńce złoté swiécy

naszich starszich nie òbchòdzą jich dzecë

òni leno ò pòlitice plecą

a më chcemë doma swiãti ùbëtk miec

bë z jinternetu nônowszé grë zmiesc

 

 

Starszi niech pùdą bùten, ale chùtkò

tam wiele placu je, swiéżi lëft i smiéch,

bo tak pò prôwdze chto dzys z waju znaje

kółeczkò graniasté sztërëkańcasté

jaczé sã krãcy w rãce przez tësące?

 

 Adela Kuik-Kalinowska

Kółko graniaste jest trochę za ciasne                                             

 

Kółko graniaste jest dla nas zaciasne

my chcemy więcej wolnego miejsca mieć

żeby się śmiać i Franka, i Felę do zabawy brać

i z nimi razem się dobrze zabawiać

w kółeczko graniaste czterokanciaste.

 

Lecz oni z nami już więcej nie chcą być

im w głowach inne myśli podpowiadają

by do komputera szybko gnać, byleby grać

w wojny kosmiczne i różne bitki

jakich nie ma w książkach dobrej ciotki.

 

 

Na czarnej klawiaturze jak na fortepianie

spod palców wyczarowywują na ekranie

a wielki batman jest na pierwszym planie

który jest idolem ten naszej Hani

bo innych chłopców uważa za cepów.

 

Czy pada deszcz, czy słońce złote świeci

naszych rodziców nie obchodzą dzieci

oni jedynie o polityce plotą

a my chcemy w domu święty spokój mieć

by z internetu najnowsze gry zmieść.

 

Starsi niech pójdą na dwór, ale szybko

tam dużo miejsca, świeżego powietrza i śmiechu,

bo tak naprawdę, kto dziś z was zna

kółeczko graniaste, czterokanciaste

które się kręci w ręce przez tysiące?

 

 

 

Mirela Fiedorowicz

Miesądz

 

Tam na niebie miesądz swiécy,

ten, co panã je òd gwiôzd.

Zdrzi sã w dół i pitô dzecy,

dlôcze jô tak wësok wlôzł?

 

Swiéc miesączkù, swiéc nóm baro,

dôj nóm dłudżi, letczi spik.

Bò dzéń przińdze do nas zarô

i dô znak, bë të sã légł.

 

Słuńce wschôdô, swiat sã smieje,

dzecë chãtno z łóżka wstają.

Kòżdi nowé mô nôdzeje,

wszëtcë reno taczé mają.

 

A të spij, bò nëkac trzeba,

tam, gdze të ju wczora béł.

I do dzecy smiôc sã z nieba,

żebë kòżdi bëlno spôł.

 

Mirela Fiedorowicz

Księżyc

 

Tam, na niebie księżyc świeci,

ten, który jest panem gwiazd.

Patrzy w dół i pyta dzieci,

dlaczego ja się tak wysoko wspiąłem.

 

Świeć księżycu, świeć nam mocno,

daj nam długi, lekki sen.

Bo zaraz nastanie dzień

i da znak, żebyś to ty się położył.

 

Słońce wschodzi, świat się śmieje,

dzieci z łóżka chętnie wstają.

Każdy nowe ma nadzieje,

wszyscy rano takie mają.

 

A ty śpij, bo pędzić trzeba,

tam, gdzie już byłeś wczoraj.

I do dzieci śmiać się z nieba,

żeby każdy dobrze spał.

 

Kazimierz Jastrzębski

Mój dzéń

 

1.

Czej bùdzã sã ze spikù

I òczka òtmikóm,

Za òkno wëzéróm czekawie.

Czë zymk to czë jeséń,

Zdrzã, co mie przëniese,

Mój dzéń, chtëren zaczął sã prawie.

 

Ref.

Bò jô jem czekawi,

Co dzéń ten mie sprawi,

Czim zdzëwi, dô radã ùceszëc.

Mie jinteresëje,

Co wkół mie sã dzeje,

Co doma, w òkòlim, co w swiece.

 

2.

Czej jidã do szkòłë,

Pëtaniów móm wiele,

Na lekcjach téż baro ùwôżóm.

Chcã pòznac to wszëtkò,

Co żëje, sã krëje,

Na zemi, na niebie i w mòrzu.

 

Ref.

Bò jô jem czekawi …

 

3.

A czej wieczór w łóżkù,

Dniã całim zmãczony,

W głãbòczim zatôpióm sã spikù.

Tej w snie mòjim widzã,

Witrzészi dzéń nowi,

Co dwiérze na swiat mie òtmikô.

 

Ref.   / x 2 /

Bò jô jem czekawi …  

 

Kazimierz Jastrzębski

Mój dzień

 

1.

Gdy budzę się ze snu

I oczka otwieram,

Za okno wyglądam ciekawie.

Czy wiosna to, czy jesień,

Patrzę co mi przyniesie,

Mój dzień, który zaczął się właśnie.

 

Ref.

Bo ja jestem ciekaw,

Co dzień ten mi zafunduje,

Czym zdziwi, zdoła ucieszyć.

Mnie interesuje,

Co wokół mnie się dzieje,

Co w domu, w okolicy, co w świecie.

 

2.

Gdy idę do szkoły,

To pytań mam wiele,

Na lekcjach też bardzo uważam.

Chcę poznać to wszystko,

Co żyje, co kryje się

Na ziemi, na niebie i w morzu.

 

Ref.

Bo ja jestem ciekaw …

 

3.

A gdy wieczorem w łóżku,

Dniem całym zmęczony,

W głębokim zatapiam się śnie.

Wtedy śniąc widzę,

Jutrzejszy dzień nowy,

Który otwiera mi drzwi na świat.

 

Ref.    / x 2 /

Bo ja jestem ciekaw …

 

 

Pliki do pobrania

Utwory muzyczne