Listopad 07, 2018 Category : Promocje książek

Spotkanie z siewcą Bożego Słowa. Ks. Dr Marian Miotk

Spotkanie z siewcą Bożego Słowa po kaszubsku

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyła się promocja książki ks. Mariana Miotka Recepcja kaszubskich przekładów Biblii. Z tej okazji do naszej siedziby przyjechali Kaszubi z różnych stron, najwięcej z Sierakowic i Gniewina, gdzie autor wydanej przez nas publikacji jest aktualnie proboszczem. Nie zabrakło też księży, którym – podobnie jak ks. Miotkowi – leży na sercu sprawa szerszej obecności kaszubszczyzny w Kościele.

Po powitaniu gości przez dyrektora Muzeum Tomasza Fopke wystąpił chór Discantus z Gowidlina pod kierownictwem dr. Sławomira Bronka. Zaśpiewał przede wszystkim pieśni religijne, co wprowadziło uczestników w temat spotkania. Później redaktor książki Dariusz Majkowski rozmawiał z ks. Marianem Miotkiem o jego dziele, jakie jest pracą doktorską gniewińskiego proboszcza znanego z odprawiania mszy z kaszubską liturgią Słowa na całych Kaszubach. Autor opowiadał m.in. o historii chrześcijaństwa na Pomorzu i o różnych tłumaczeniach Biblii na kaszubski – najpierw tych najstarszych, przygotowywanych przez pastorów ewangelickich od XVI w., a później w kręgu Kościoła katolickiego, poczynając od fragmentów przełożonych przez Alojzego Nagla, Eugeniusza Gołąbka, ks. Franciszka Gruczę, aż po tłumaczenia z języków oryginalnych dokonane przez o. prof. Adama Ryszarda Sikorę. Najwięcej pytań dotyczyło odbioru tych przekładów. Ks. Miotk mówił o tym, jak były one (i wciąż są) wykorzystywane podczas mszy z kaszubską liturgią Słowa, wspominał o zainteresowaniu naukowców na całym świecie, nawiązaniach do tłumaczeń Pisma Świętego w literaturze kaszubskiej, w dziełach muzycznych i malarskich. Poza tym autor Recepcji kaszubskich przekładów Biblii opowiedział o licznych przykładach obecności Słowa Bożego po kaszubsku w radio, gazetach, internecie i telewizji, gdzie właśnie ks. Miotk i prowadzona przez niego Twoja Telewizja Religijna ma wielki wpływ na promowanie Pisma Świętego w „rodny mòwie”.

Po rozmowie o książce wystąpił Piotr Schmandt, kurator wystawy towarzyszącej promocji. Zaznaczył on, że na sześciu planszach zatytułowanych „Kaszubscy siewcy Słowa Bożego” została w skrócie ukazana historia kaszubskich homilii. Zaczyna się ona od ewangelickich pastorów, przedstawia losy ks. Walentego Dąbrowskiego, który głosił kazania na przełomie XIX i XX w. oraz w Polsce międzywojennej, prezentuje historię pierwszych mszy z kaszubską liturgią Słowa po II wojnie światowej, a zwłaszcza działania ks,. Mariana Miotka w tym zakresie.

Na zakończenie promocji raz jeszcze wystąpił chór Discantus, tym razem z repertuarem świeckich pieśni.

Książka Recepcja kaszubskich przekładów Biblii została wydana przez MPiMKP w Wejherowie pod patronatem i dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Gniewino.

 

Zéńdzenié z séwôrzã Bòżégò Słowa pò kaszëbskù

Ksążka ks. Mariana Miotka Recepcja kaszubskich przekładów Biblii bëła promòwónô w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. Z ti leżnoscë 5 lëstopadnika do naji sedzbë przëjachelë Kaszëbi z rozmajitëch strón, nôwicy ze Serakòjc i Gniewina, gdze aùtór wëdóny przez naju pùblikacje je dzysdnia probòszczã. Nie zafelowało téż ksãżi, chtërny – jistno jak ks. Miotk – mają starã ò bëtnosc kaszëbiznë w Kòscele.

Pò przëwitanim gòscy przez direktora Mùzeùm Tomasza Fópkã wëstąpił chùr Discantus z Gòwidlëna, jaczi je prowadzony przez dr. Sławòmira Bronka. Zaspiéwelë przédno religijné spiéwë, co wprowadzëło ùczãstników w témã zéńdzeniô. Pózni redaktor ksążczi Dark Majkòwsczi kôrbił z ks. Mariana Miotkã ò jegò dokazu, jaczi je doktorską prôcą gniewińsczégò probòszcza znónégò z òdprôwianiô mszów z kaszëbską liturgią Słowa na całëch Kaszëbach. Aùtór òpòwiôdôł m.jin. ò historii chrzescëjaństwa na Pòmòrzim i ò rozmajitëch przełożënkach Biblie na kaszëbsczi – nôprzód tëch nôstarszich, rëchtowónëch przez ewanielicczich pastorów òd XVI w., a pòtemù w òkrãżim katolëcczégò Kòscoła, zaczinającë òd dzélëków tłómaczonëch przez Alojza Nôgla, Eùgeniusza Gòłąbka, ks. Frãcyszka Grëczã jaż pò dolmaczënk z òriginalnëch jãzëków zrobiony przez ò. prof. Adama Riszarda Sykòrã. Nôwicy pitaniów tikało sã òdbiéru tëch przełożënków. Ks. Miotk gôdôł ò tim, jak bëłë (i wcyg są) òne wëzwëskiwóné òbczas mszów z kaszëbską liturgią Słowa, kôrbił ò zainteresowanim westrzód ùczałëch na całim swiece, nawléczeniach do tłómaczeniów Swiãtëch Pismionów w kaszëbsczi lëteraturze, w mùzycznëch i malarsczich dokazach. Òkróm tegò aùtór Recepcji kaszubskich przekładów Biblii òpòwiedzôł ò wielnëch przëmiarach bëtnoscë Bòżégò Słowa pò kaszëbskù w radiu, gazétach, internece i telewizje, gdze prawie ks. Marión Miotk i prowadzonô przez niegò Twoja Telewizja Religijna mô wiôldżi ùdzél w rozkòscérzanim Swiãtëch Pismionów w rodny mòwie.

Pò kôrbiónce ò ksążce wëstapił Pioter Schmandt, kùratór wëstôwkù, jaczi towarził promòcje. Rzekł òn, że na szesc planszach zatitlowónëch „Kaszëbsczi séwôrze Bòżégò Słowa” òstała w skrócënkù pòkôzónô historiô hòmiliów pò kaszëbskù. Zaczinô sã òna òd ewanielicczich pastorów, przedstôwiô kawle ks. Walãtégò Dąbrowsczégò, chtëren głosył kôzania na przełómanim XIX i XX w., a téż w midzëwòjnowi Pòlsce, prezentëje historiã pierszich mszów z kaszëbską liturgią Słowa pò II swiatowi wòjnie, a òsoblëwie dzejania w ti sprawie ks. Mariana Miotka.

Na kùńc promòcje jesz rôz wëstapił chùr Discantus, tim razã z repertuarã barżi kòzëch spiéwów.

Ksążka Recepcja kaszubskich przekładów Biblii òstała wëdónô przez MKPPiM we Wejrowie pòd patronatã i z dëtkòwim wspiarcym Wejrowsczégò Pòwiatu i Gminë Gniewino.