Styczeń 23, 2019 Category : Konkursy

Zaśpiewaj o miłości po kaszubsku! Konkurs

VI Festiwal Piosenki Romantycznej

REGULAMIN

I.Organizatorzy

Zespół Szkolno Przedszkolny im. Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu

Kosakowskie Centrum Kultury

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Honorowy patronat nad Festiwalem objął Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek

II.Cele Festiwalu:

- popularyzacja utworów o tematyce miłosnej;

- rozbudzanie zainteresowań muzycznych i językowych, promocja talentów;

- integrowanie społeczności Pomorza, wymiana doświadczeń, dobra zabawa;

- promocja języka kaszubskiego- jedynego języka regionalnego w Polsce.

III. Termin Festiwalu 14.03.2019r. (czwartek)- Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie, godzina 9:00.

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Do udziału w Festiwalu zapraszamy wykonawców w czterech kategoriach wiekowych: klasy I III, klasy IV VIII, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne i dorośli;

 2. Liczba zgłoszeń w poszczególnych kategoriach jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń, których należy dokonywać na Karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 3. W Festiwalu biorą udział zakwalifikowani przez Organizatora soliści i zespoły (klasy I VIII SP) oraz soliści, duety wokalne i małe zespoły wokalne do 6 osób (gimnazjum dorośli). Przez duet należy rozumieć dwie osoby różnych płci.

 4. Każdy solista lub zespół wykonuje:

  - w kategoriach: klasy I III, klasy IV VIII - jeden utwór o tematyce miłosnej w języku polskim, angielskim lub kaszubskim.

 5. Każdy solista, duet lub mały zespół wokalny wykonuje:

  - w kategoriach: gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne i dorośli - dwa utwory o tematyce miłosnej, w tym jeden obowiązkowy w języku kaszubskim.

 6. Utwór obowiązkowy w języku kaszubskim można wybrać m.in. spośród 12-tu piosenek zawartych na płycie MIŁOTA. Wszystkie utwory tej płyty (tzw. wykony), gotowe aranżacje (podkłady), tekst oryginalny i jego tłumaczenie, zostaną udostępnione przez Organizatorów w internecie (www.spdebogorze.edupage.org ). Za najlepsze wykonanie utworu z płyty MIŁOTA zostanie przyznana nagroda specjalna.

 7. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania CD i innych nośników, keyboard.

V.Zasady organizacyjne:

 1. Karty zgłoszenia należy przesyłać do dnia 5 marca 2019 (wtorek):

  - faxem: 58 679 13 - 25

  - lub drogą e-mailową (skan podpisanej karty): piasma@wp.pl

  2. O zamknięciu listy zgłoszeń w poszczególnych kategoriach Organizator informuje

  na swojej stronie internetowej: www.spdebogorze.edupage.org .

 1. Kolejność prezentacji podczas Festiwalu ustala Organizator;

 2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczestników konkursu.

 3. Komisja artystyczna, powołana przez organizatorów, dokona oceny wykonań. Werdykt Komisji jest niepodważalny i ostateczny.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn.

   

  Ewentualne pytania można kierować do p. Magdaleny Piasecznej- inicjatorki i koordynatorki Festiwalu- pod numer 506-610-606.