Luty 02, 2021 Category : Konkursy

VIII Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim

REGULAMIN
VIII Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim


Organizator:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Partnerzy:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, Rada Chórów Kaszubskich

Cele:
1. Promocja języka kaszubskiego poprzez upowszechnianie śpiewu chóralnego.
2. Popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych muzyki chóralnej, w tym w języku kaszubskim.
3. Doskonalenie poziomu wykonawczego chórów poprzez pracę nad nowym repertuarem.
4. Promocja umiejętności i talentu kompozytorskiego oraz pomoc w rozwijaniu osobowości twórczej, kształcenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.
5. Propagowanie nowych pieśni pasyjnych w języku kaszubskim.

Zasady Konkursu:
1. Komisja oceniająca powołana przez Organizatora będzie brała pod uwagę oryginalne, nigdy wcześniej w żadnej formie nieprezentowane, wykonywane publicznie oraz nagradzane na innym konkursie kompozycje – zgłoszone przez ich Autorów.
2. Oceniane będą kompozycje przeznaczone na 3-4 głosowe chóry mieszane lub jednorodne a cappella do wskazanego przez Organizatora tekstu w języku kaszubskim, którego tłumaczenie na język polski oraz nagranie prawidłowej wymowy kaszubskiej udostępnia Organizator.
3. Poziom artystyczny utworów konkursowych powinien być dostosowany do możliwości wykonawczych chórów amatorskich.
4. Należy dać szczególne baczenie na zachowanie właściwej prozodii języka kaszubskiego.
5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania Pracy Konkursowej w formie PDF wraz z czytelnie wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną Kartą Zgłoszenia (format pdf lub jpg), która znajduje się w załączniku do regulaminu na adres: dm@muzeum.wejherowo.pl
6. Pracę Konkursową należy opisać wyłącznie PSEUDONIMEM podanym w Karcie Zgłoszenia, bez wskazania Imienia i Nazwiska Autora.
7. Termin nadsyłania prac upływa 26.02.2021 roku.
8. Prace, które wpłyną po terminie lub nie będą opisane zgodnie z Regulaminem nie będą uwzględniane.
9. Zgłoszone do Konkursu Kompozycje będą oceniane przez profesjonalne Jury, powołane przez Organizatora.
10. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe. Przewidywana nagroda główna w konkursie wyniesie 2 000 zł brutto.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.03.2021 r. w kościele św. Wojciecha w Kielnie
Podczas XIV Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie. Laureaci konkursu mają obowiązek uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród, o czym zostaną poinformowani niezwłocznie po otrzymaniu protokołu Jury konkursu.
12. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych kompozycji. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z utworów, uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takich osób.
13. Laureaci konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do konkursu utworów, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym prawo pierwodruku oraz do publikacji internetowej.
14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne upowszechnianie zgłoszonych utworów w ruchu śpiewaczym.
15. Przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Klauzuli informacyjnej stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego regulaminu oraz akceptacją jej treści, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.

Tegoroczny tekst to:
Mt 26,40-41: „I przëszedł do ùczniów i nalôzł jich w spikù. Tej rzekł do Piotra: „Wa ni mia mòcë jedny gòdzënë z Mną czuwac? Bôczëta i mòdlëta sã, żebë wa nie ùległa w próbie”.

Tłumaczenie:
I przyszedł do uczniów i znalazł ich we śnie. Rzekł do Piotra: Jednej godziny nie mogliście ze Mną czuwać? Baczcie i módlcie się, abyście nie ulegli próbie.

Kontakt:
Alicja Dampc – Dział Muzyki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel. (58) 672 29 56, e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl

 

VIIIOgólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjioraz Powiatu Wejherowskiego.

Pliki do pobrania

Utwory muzyczne