Sierpień 28, 2019 Category : Komunikaty

Muzeum szuka pracownika do działu muzycznego

 

Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

ogłasza nabór

NA STANOWISKO PRACOWNIKA DZIAŁU MUZYKI

w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

 

 Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • Wykształcenie wyższe oraz ukończona szkoła muzyczna II stopnia
 • 15 letni staż pracy
 • Potwierdzona znajomość języka kaszubskiego w mowie i piśmie

- wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód
 • Dyspozycyjność do pracy w godzinach popołudniowych oraz dni wolne od pracy

Zadania wykonywane na stanowisku:

-  z zakresu gromadzenia, konserwacji, opracowywania i upowszechniania zbiorów muzycznych muzeum, w  tym w szczególności realizacja powierzanych przedsięwzięć muzealnych w oparciu o obowiązujące unormowania muzealne.

 Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
 • miejsce pracy: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2 500 do 3 600 brutto (w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji)
 • dodatek stażowy
 • termin zatrudnienia: od 1 października 2019 r.

 Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkoły;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Nabór na stanowisko pracownika Działu Muzyki

lub przesłać pocztą na adres:

 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

w Wejherowie

 ul. Zamkowa 2a

 84-200 Wejherowo

 

 

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,

Dane kontaktowe:

- ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

- tel. (58) 672 29 56

- e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl

 1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@muzeum.wejherowo.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Muzeum.
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:
 • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji,
 • na potrzeby, której została wyrażona zgoda, dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
 • dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Muzeum.
  Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.