Marzec 22, 2019 Category : Komunikaty

I Kaszubski Festiwal Muzyki Gwizdanej. Przełożony na jesień 2019 roku

REGULAMIN I Kaszubskiego Festiwalu Muzyki Gwizdanej w Wejherowie

Organizator: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Cele:

 1. Promocja mało popularnej, niełatwej sztuki gwizdania artystycznego.

 2. Popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych umiejętności gwizdania, w tym melodii regionalnych; przede wszystkim kaszubskich, polskich i światowych.

 3. Doskonalenie poziomu wykonawczego muzyki gwizdanej.

 4. Promocja umiejętności i talentu wykonawców muzyki gwizdanej oraz pomoc w rozwijaniu osobowości twórczej, kształcenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.

 5. Propagowanie nowych nurtów i form artystycznych w muzyce.

 6. Kultywowanie i popularyzowanie dorobku artystycznego muzyki regionalnej, głównie kaszubskiej, polskiej i światowej poprzez nową formę przekazu.

 7. Rozwijanie kreatywności i kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

   

  Konkurs obejmuje obszar Polski. Jego uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i dorośli.

Kategorie Konkursu:

 1. Solistki i soliści: a) szkoła podstawowa – klasy VI -VIII

  b) gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna – wszystkie klasy

  c) dorośli

   

 2. Zespoły: a) szkoła podstawowa – klasy VI - VIII

  b) gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna – wszystkie klasy

  c) dorośli (szczególnie preferowane będą składy akademickie)

Zasady i organizacja Konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się 27 września 2019 roku w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 2. W Konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły (od 2 do 10 osób gwiżdżących).

 3. Wykonawcy zgłaszają 3 utwory, w tym 1 obowiązkowy („Ò pòrénk” Jana Trepczyka - nuty załączono obok regulaminu) oraz 2 dowolne (jedno wykonanie może być z akompaniamentem). Dodatkowo może być oceniany najdłuższy dźwięk gwizdany na palcach.

 4. Łączny czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 15 minut. W przypadku przekroczenia limitu czasowego komisja oceniająca ma prawo przerwać występ.

 5. Organizator zapewnia fortepian, diabelskie skrzypce i burczybas oraz odpowiednie nagłośnienie.

 6. Jeden wykonawca może wystąpić w dwóch kategoriach (solo i w zespole).

 7. Wykonawcy zespołowi wraz ze zgłoszeniem przesyłają partytury utworów.

 8. Dopuszcza się tylko podkład muzyczny (akompaniament) wykonywany na żywo.

 9. Zmienić można tylko 1 utwór ze zgłoszonego wcześniej repertuaru.

 10. Uczestników Konkursu oceniać będzie komisja, powołana przez Organizatora.

 11. Komisja oceniająca powołana przez Organizatora będzie brała pod uwagę oryginalne interpretacje prezentowanych utworów.

 12. Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia, tj. 27 września 2019 roku. Zostaną one również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

 13. Wręczenie nagród laureatom nastąpi bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.

 14. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe (kategoria: dorośli), dyplomy oraz statuetki odpowiednio: złotego, srebrnego bądź brązowego Kosa.

 15. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do rejestracji dźwięku i obrazu podczas prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. Organizatorowi przysługuje prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienia w formie płytowej, filmowej, w Internecie oraz w druku (zdjęcia i opracowania nutowe). Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

 16. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania skanu czytelnie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej, która znajduje się w załączniku, na adres: muzyka @muzeum.wejherowo.pl.

 17. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 września 2019 roku.

 18. Ujawnienie podczas Festiwalu niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

 19. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Klauzuli informacyjnej do niniejszego Regulaminu oraz akceptacją jej treści, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.

 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.

   

Kontakt – Sekretarz Konkursu:

Izabela Bukowska – Dział Muzyki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Tel. (58) 672-29-56, e-mail: muzyka@muzeum.wejherowo.pl

 

Foto: Joanna Mroczek

Pliki do pobrania