Czerwiec 24, 2019 Category : Benefisy, spotkania okolicznościowe
Zdjęcie do newsa Spotkanie z Leszkiem Szmidtke. Pòtkanié z Leszkã Szmëdtką

Spotkanie z Leszkiem Szmidtke. Pòtkanié z Leszkã Szmëdtką

Bóg zapłac, że nie bëła to Pùstô noc ani benefis, bò nie jem artistą a rzemiãsnika – podsumował swoje „Pożegnanie z radiem” Leszek Szmidtke. Organizatorem tego wydarzenia było nasze Muzeum. 21 czerwca zaprosiliśmy na spotkanie przyjaciół, współpracowników i wiernych słuchaczy, którzy przez lata poznawali Kaszuby dzięki audycjom przygotowywanym przez Leszka Szmidtke.

Ten znakomity dziennikarz wspominał ludzi, którym zawdzięczał swoje zawodowe sukcesy (zwłaszcza śp. Dominika Sowę, jaki wprowadzał go do Radia Gdańsk), opowiadał o kulisach swojej pracy, wskazywał zasady, którymi kierował się w życiu. Podkreślał przede wszystkim wartość współpracy i dziękował wszystkim osobom pomagającym mu na kaszubskich, radiowych i osobistych ścieżkach.

Podczas „Pożegnania z radiem” przypomnieliśmy działalność Leszka Szmidtke w Klubie Studentów Pomorania (o tym etapie jego życia opowiadał dzisiejszy redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego” Mariusz Szmidka) i jego dziennikarską pracę dla kaszubszczyzny, zwłaszcza jej początki – przybliżył je sam bohater wieczoru oraz pracujący z nim: Eugeniusz Pryczkowski, Anna Kościukiewicz-Jabłońska i Artur Jabłoński. Osiągnięcia Leszka Szmidtke przypominali m.in. Edmund Kamiński, Stanisław Janke, Wojciech Makurat i Wanda Lew-Kiedrowska, a także pracujący z nim w ostatnich latach radiowcy: Piotr Lessnau i Robert Groth. W imieniu marszałka województwa pomorskiego (i swoim) podziękował mu Michał Szczupaczyński, a rodzinną gminę dziennikarza – Żukowo – reprezentował przewodniczący Rady Miasta (prywatnie kuzyn) Witold Szmidtke. Na zakończenie dyrektor MPiMKP Tomasz Fopke wręczył pamiątkowę księgę z wpisami uczestników „Pożegnania z Radiem”.

Na zakończenie warto podkreślić, że całe spotkanie – na prośbę jego głównego bohatera – odbywało się w języku kaszubskim. Do tego życzenia dostosował się też zespół „4 razy w roku”, który wystąpił w repertuarze kaszubskiej poezji śpiewanej.

Koordynacja przedsięwzięcia, tekst – dr Dariusz Majkowski

Foto: TF

 

Pòtkanié z Leszkã Szmëdtką

Bóg zapłac, że nie bëła to Pùstô noc ani benefis, bò nie jem artistą a rzemiãsnika – pòdrechòwôł swòje „Rozestanié z radiã” Leszk Szmëdtka. Òrganizatorã tegò wëdarzeniô bëło naje Mùzeùm. 21 czerwińca jesmë rôczëlë na pòtkanié drëchów, wespółrobòtników i wiérnëch słëchińców, chtërny òb lata pòznôwelë Kaszëbë dzãka aùdicjóm rëchtowónym przez Leszka Szmëdtkã.

Ten bëlny radiówc wspòminôł lëdzy, jaczim zawdzãcziwô swòje warkòwé dobëca (òsoblëwie sp. Dómnika Sowã, jaczi wprowadzył gò do Radia Gduńsk), òpòwiôdôł ò krëjamnotach swòji robòtë, kôrbił ò wskôzach, jaczima czerowôł sã w żëcym. Pòdczorchiwôł przédno wôrtnotã wespółrobòtë i dzãkòwôł wszëtczim, co pòmôgelë mù na kaszëbsczich, radiowëch i żëcowëch stegnach.

Òbczas „Rozestaniô z radiã” jesmë przëbôczëlë dzejanié Leszka Szmëdtczi w Klubie Sztudérów Pomorania (ò tim dzélu jegò żëcô òpòwiôdôł dzysdniowi przédny redaktór gazétë „Dziennik Bałtycki” Mariusz Szmëdka) i jegò dzénnikarską robòtã dlô kaszëbiznë, òsoblëwie ji zôczątczi – kôrbił ò nich sóm bòhatéra wieczoru i robiący z nim: Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Ana Kòscukewicz-Jabłońskô i Artur Jabłońsczi. Dobëca Leszka Szmëdtczi przëpòmnãlë m.jin. Édmùnd Kamińsczi, Stanisłôw Janka, Wòjcech Makùrôt i Wanda Lew-Czedrowskô, a téż wespółrobiący z nim w slédnëch latach radiówcë: Pioter Léssnawa i Robert Groth. W miono marszôłka pòmòrsczégò wòjewództwa (i swòje) pòdzãkòwôł mù Michôł Szczupaczińsczi, a domôcą gminã dzénnikarza – Żukòwò – reprezentowôł przédnik Radzëznë Miasta (priwatno półbrat) Witold Szmëdtka. Na zakùńczenié direktór MKPPiM Tomôsz Fópka wrãcził pamiątkòwą ksãga z wpisënkama bëtników „Rozestaniô z radiã”.

Na zakùńczenié wôrt je pòdczorchnąc, że całé pòtkanié – na prosbã jegò przédnégò bòhatérë – bëło pò kaszëbskù. Do ti żëczbë dopasowało sã téż karno „4 razy w roku”, jaczé wëstapiło w repertuarze kaszëbsczi spiéwóny pòezje.

 

Kòòrdinacjô pòdjimù, tekst: dr Dark Majkòwsczi