Festiwal 50+. Zachęcamy do udziału!

„II Ogólnopolski Festiwal Chóralny 50+” w Wejherowie

 

Organizatorzy:

Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

 

Współorganizator:

Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska w Wejherowie

 

Partner:

Rada Chórów Kaszubskich

 

Cele i założenia Festiwalu:

 1. Propagowanie i upowszechnienie muzyki chóralnej.
 2. Popularyzacja muzyki regionalnej, w tym muzyki kaszubskiej.
 3. Promocja Miasta Wejherowa, Powiatu Wejherowskiego i Pomorza.
 4. Pobudzenie aktywności amatorskich zespołów śpiewaczych do udziału w konkursach i festiwalach.
 5. Wymiana doświadczeń pomiędzy chórami amatorskimi oraz integracja środowiska chóralnego.
 6. Aktywizacja osób w wieku 50+ w zakresie kultury muzycznej.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Festiwal odbędzie się w dniu 20.05.2018 r. w Wejherowie. Miejscem przesłuchań i koncertu finałowego będzie Filharmonia Kaszubska w Wejherowie.
 2. Festiwal ma charakter konkursu.
 3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorskie chóry (kameralne, mieszane lub jednorodne), których członkowie stanowiący co najmniej 50% składu osobowego liczą w dniu prezentacji festiwalowej powyżej 50 lat (nie dotyczy dyrygenta).
 4. Zespoły oceniane będą w następujących kategoriach:

A. Chóry kameralne (do 16 osób + dyrygent)

B. Chóry mieszane (powyżej 16 osób + dyrygent)

C. Chóry jednorodne

 1. Repertuar konkursowy powinien zawierać minimum 4 utwory, w tym:

- utwór inspirowany kulturą ludową (mile widziany utwór w j. kaszubskim)

- utwór o tematyce sakralnej

Dopuszczalne jest wykonanie jednego utworu z akompaniamentem, pozostałe a cappella (organizator zapewnia fortepian).

Czas występu nie może przekraczać 15 minut (wraz z wejściem i zejściem zespołu). Nieprzestrzeganie określonego czasu występu może skutkować obniżeniem punktacji.

 1. Do karty zgłoszenia przesłanej drogą mailową należy dołączyć:

- kopie utworów zgłoszonych do konkursu (w formacie PDF)

- podstawowe informacje na temat zespołu

- zdjęcie zespołu

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25.04.2018 r.
 2. Repertuar konkursowy może ulec zmianie, którą należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Festiwalu.
 3. Wszystkie zespoły biorące udział w Konkursie zobowiązane są do uczestnictwa w koncercie finałowym oraz gali rozdania nagród.
 4. Zespoły są odpowiedzialne za wykorzystywane w czasie festiwalu nuty oraz wynikające z tego tytułu ewentualne prawa autorskie.
 5. Każdy Chór biorący udział w Festiwalu otrzyma Dyplom uczestnictwa oraz materiały promocyjne.

 

Jury:

 1. Występy zespołów oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez Organizatorów Festiwalu. Skład Jury podany zostanie do wiadomości przed rozpoczęciem Festiwalu.
 2. Jury będzie oceniało dobór repertuaru, interpretację, emisję głosu, intonację, dykcję, walory brzmieniowe, ogólny wyraz artystyczny, poprawność językową (dot. utworów w j. kaszubskim).
 3. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Nagrody:

 1. Jury będzie oceniać prezentacje zespołów stosując skalę punktową.
 2. W każdej kategorii Jury przyzna dyplomy :

Złoty Dyplom – 91-100 pkt.

Srebrny Dyplom – 81-90 pkt.

Brązowy Dyplom – 71-80 pkt.

 1. Jury przyzna nagrodę GRAND PRIX (nagroda finansowa) dla zespołu, który uzyska najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich uczestników biorących udział w Festiwalu.
 2. Jury może przyznać nagrody specjalne:

- za najlepsze wykonanie utworu w języku kaszubskim

- za najlepsze wykonanie utworu o tematyce ludowej

- za najlepsze wykonanie utworu o tematyce sakralnej

- za najlepsze wykonanie utworu na temat wolności

- dla najlepszego dyrygenta Festiwalu

- Puchar Prezesa Rady Chórów Kaszubskich

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 

Organizatorzy zapewniają:

 1. Literaturę muzyczną w opracowaniu na chóry w języku kaszubskim, tłumaczenie oraz nagranie prawidłowej wymowy utworów wybranych przez Dyrygenta.
 2. Wsparcie organizacyjne w przypadku chęci koncertowania w kościołach powiatu wejherowskiego.
 3. Salę do rozśpiewania godzinę przed planowanym przesłuchaniem konkursowym.
 4. Opiekę pilota grup.
 5. Spotkanie Dyrygentów oraz Prezesów Chórów z Jury.

 

Zobowiązania Uczestników:

 1. Zakwalifikowani Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku we wszystkich działaniach promocyjnych „II Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego 50+”. W szczególności dotyczy to zgody na rejestrację fotograficzną oraz audio/video - przesłuchań konkursowych i koncertów oraz wykorzystanie powyższych materiałów do celów archiwizacyjnych oraz promocyjnych na wszelkich możliwych polach eksploatacji.
 2. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele „II Ogólnopolskiego Festiwalu Chóralnego 50+”, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dyrygenci Zespołów zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu oświadczają, iż zespół spełnia warunek dotyczący wieku uczestników, określony w punkcie 3 części „Warunki uczestnictwa” niniejszego Regulaminu.

 

Kontakt:

 1. Kwestie organizacyjne:

Aleksandra Janus - Dyrektor Festiwalu, dyrygent@cameratamusicale.pl, tel. 500-603-768

 1. W przypadku wyboru utworu w języku kaszubskim:

Tomasz Fopke - Rada Chórów Kaszubskich, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie, fopke@wp.pl

 

„II Ogólnopolski Festiwal Chóralny 50+” w Wejherowie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018”

Pliki do pobrania