Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji gospodarczej

 

Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

ogłasza nabór aż do odwołania

NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ADMINISTRACJI GOSPODARCZEJ

w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne (preferowane z zakresu budownictwa);
 • 5-letni staż pracy, w tym min. 3 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy
  w sektorze finansów publicznych;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);

- wymagania dodatkowe

 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem dużych nieruchomości;
 • praktyczna znajomość zagadnień prawa cywilnego oraz administracyjnego w zakresie administrowania nieruchomościami;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia;
 • umiejętność rozwiązywania złożonych problemów;
 • samodzielność, skuteczność i konsekwencja w działaniu, odpowiedzialność, operatywność.

Zadania wykonywane na stanowisku:

odpowiedzialność za całokształt działalności administracyjno-gospodarczej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, w tym
w szczególności:

 • Obsługa administracyjna budynków Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

  • Odpowiedzialność za gospodarowanie – zgodnie z planem wydatków, planem zamówień i zawartymi umowami – środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań

 • Okresowa analiza wydatków związanych z realizacją powierzonych zadań
 • Nadzór nad gospodarką mediami Muzeum – energią, gazem i wodą

  • Nadzór i zapewnienie pełniej czystości i porządku w budynkach Muzeum oraz przynależnego terenu

  • Organizowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości
   i ochrony mienia

  • Nadzór i zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynków i urządzeń terenowych, sprawności funkcjonowania sprzętu np.: przeciwpożarowego, alarmowego, elektrycznego, gazowego, wodnokanalizacyjnego, instalacji telefonicznej itp.

  • Udział w przeglądach technicznych budynków

  • Właściwe prowadzenie oraz gromadzenie dokumentacji technicznej obiektów
   i urządzeń

  • Planowanie oraz organizowanie działań gospodarczych (naprawy, modernizacje, remonty itp.)

  • Sporządzanie dokumentacji, w tym umów związanych z obsługą Muzeum
   i wykonawstwem w zakresie remontów i innych usług administracyjno-gospodarczych, opis merytoryczny i potwierdzający wykonanie zadania w dokumentach księgowych w przydzielonym zadaniu

  • Organizowanie pracy firm współpracujących (np. remontowo-budowlanych, serwisowych itp.)

  • Realizacja zakupów wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości

  • Organizowanie i nadzór nad prawidłową kasacją zniszczonego sprzętu, sporządzaniem protokołów zużycia, zniszczenia, kradzieży lub przekazania

 • Przygotowywanie i realizacja zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 euro
 • Przygotowywanie informacji do postępowań o zamówienia publiczne, w tym:

- opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia,

- ustalanie wartości szacunkowej zamówienia,

- opracowanie istotnych postanowień, które winny być ujęte w projekcie umowy

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,
 • miejsce pracy: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2 500,00 do 3 000,00 brutto (w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji)
 • dodatek stażowy
 • przewidywany termin zatrudnienia: maj 2019 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkoły;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji gospodarczej

lub przesłać pocztą na adres:

 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

w Wejherowie

ul. Zamkowa 2a

84-200 Wejherowo

 

 


 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,

Dane kontaktowe:

- ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo

- tel. (58) 672 29 56

- e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl

 1. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@muzeum.wejherowo.pl

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Muzeum.

 3. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

 4. Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

 • w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji,

 • na potrzeby, której została wyrażona zgoda, dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,

 • dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Muzeum.

  Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.