I Przegląd Pieśni Seniora w Wejherowie - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

REGULAMIN I PRZEGLĄDU PIEŚNI SENIORA
W WEJHEROWIE

Organizatorzy:

 • Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie
 • Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów

„ŻYJ GODNIE” w Wejherowie

Założenia i cele przeglądu:

 • uwrażliwienie społeczeństwa na piękno muzyki chóralnej oraz integracja środowiska muzycznego.
 • aktywizacja seniorów w zakresie kultury muzycznej
 • podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, zespołów wokalnych, rodzinnych oraz solistów.
 • dzielenie się doświadczeniami ze wspólnego muzykowania, nawiązywanie kontaktów, współpracy i przyjaźni - integracja grup seniorów i osób niepełnosprawnych.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. W Przeglądzie uczestniczyć mogą zespoły amatorskie, zespoły chóralne, soliści i zespoły wokalne, także rodzinne (przegląd ma przyjąć charakter pokoleniowy) z całego powiatu wejherowskiego liczące nie więcej niż 10 osób wraz z akompaniamentem (kluby seniora, domy dziennego pobytu, różne organizacje zrzeszające seniorów).
 2. W pisemnym zgłoszeniu na przygotowanym formularzu zespoły przesyłają tytuły piosenek z repertuaru przygotowanego na przegląd w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2017 r.
 3. Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zyj-godnie@wp.pl
 4. O ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w przeglądzie organizator poinformuje uczestników drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Utwory podane w karcie zgłoszeniowej są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom.

 

Zasady przeglądu:

 1. Przegląd odbywa się w Sali balowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (sala z fortepianem)
 2. Chóry, zespoły oraz soliści zobowiązani są do wykonania programu, na który złożą się trzy utwory.
 3. W programie podczas występu możliwe jest wykonanie utworów z akompaniamentem, Organizatorzy zapewniają instrument do akompaniamentu (fortepian) oraz nagłośnienie
 4. Wyklucza się stosowanie podkładów muzycznych.
 5. O kolejności prezentacji decyduje Organizator.
 6. Maksymalny czas wykonywania programu wynosi 15 min.
 7. Występy uczestników oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. Jury oceniać będzie dobór repertuaru, interpretację, emisję głosu, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Decyzje Jury są ostateczne. Jury może przyznać nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia a także nagrody specjalne.
 8. Przegląd odbędzie się 8 października 2017 r. w siedzibie Muzeum PiMK-P w Wejherowie przy ul. Zamkowej 2A. O planowanej godzinie występu uczestnicy zostaną poinformowani mailowo po zakończeniu rekrutacji.
 9. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestnikom.
 10. Zgłoszenie uczestnika do udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania na wszelkich możliwych polach eksploatacji oraz przetwarzania danych osobowych, a także zgodę na przekazanie zapisu audio-video do zbiorów Muzeum PiMK-P w Wejherowie.

Nagrody:

 1. Każdy z uczestników przeglądu otrzyma pamiątkowy dyplom
 2. Laureaci są honorowani dyplomem laureata oraz nagrodą książkową lub pamiątką.

 

Kontakt:

 • Jacek Drewa, Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów

„ŻYJ GODNIE” w Wejherowie, 513 005 980 lub e-mail: zyj-godnie@wp.pl

 • Aleksandra Janus, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel.: (58) 672 29 56 lub e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl

Pliki do pobrania